ระบบติดตามวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน้าแรก สำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ สำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบสืบค้นวิทยานิพนธ์

เข้าสู่ระบบ
User :
Pass :

 

เว็บไซต์ภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการ
หอสมุดกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย

 

 


แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ข้อมูลทั่วไป
เพศ : ชาย หญิง  
กลุ่มผู้ใช้ :  
ระดับ : ปริญญาเอก  

านเนื้อหา

1 2 3 4 5
1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกตอง สมบูรณ์
2. มีการขยายความหมายคําศัพทใหงายตอการทําความเขาใจ

3. เนื้อหามีการเรียงลําดับเปนขั้นตอนตอเนื่อง

4. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเว็บเพจในแตละหนา

ด้านการออกแบบ

5. ขนาดตัวอักษร มีความเหมะสม ชัดเจน

6. สีตัวอักษร มีความเหมาะสม ชัดเจน

7. ความเหมาะสมของสีพื้นหลังกับสีตัวอักษร

8. ความชัดเจนของภาพดึงดูดนาสนใจ
9. ความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟกที่ใช้
10. ภาพมีความสอดคลองและมีความเหมาะสมกับเว็บไซต
11. การสื่อความหมายของภาพชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น

านการเชื่อมโยงขอมูล

12. งายและสะดวกในการใช้งาน

13. การเชื่อมโยงที่ถูกตองสอดคลองกัน

14. การเชื่อมโยงขอมูลไปหนาอื่นในเว็บเพจเดียวกัน

15. การเชื่อมโยงขอมูลไปยังเว็บไซตอื่น ๆที่เกี่ยวของ

 

 

 

 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเลขภายใน 194, IP Phone 9861 Email : graduate@nstru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 075-377438, 075-809861 หมายเลขโทรสาร 075-377438